การรณรงค์ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เด็กทุกคน

รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่เด็กทุกคนที่อายุไม่เกินหกขวบเพื่อลงทุนในทุนมนุษย์เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว การย้ายนี้ยังถูกมองว่าช่วยลดความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ นายสมชายจิตสุโชนันผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยได้เขียนบทความเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวมาแล้ว

นับตั้งแต่มีการรณรงค์ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เด็กทุกคน แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ รัฐบาลได้เสนอข้อเสนอที่ขัดแย้งกันสองข้อ นายประยุทธจันทร์โอชารองนายกรัฐมนตรีกล่าวแย้งว่าภาระงบประมาณจะสูงเกินไปที่จะรับมือหากรัฐบาลขยายความคุ้มครองสำหรับเด็กทุกคน นอกจากนี้หากรัฐบาลต้องให้เงินอุดหนุนแก่เด็กทุกคนที่มีอายุไม่เกิน 6 ปีนับจาก 3 ปีปัจจุบันค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้น 4-5 เท่าของรายจ่ายประจำ คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปีหากรัฐบาลเริ่มโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2019